VkpObservationBloodpressure

Blodtrykk representeres med profilen VkpBloodPressure, basert på standardprofilen Observation Blood Pressure Profile, med VKP-spesifikke tilpasninger tilsvarende som for VkpObservation.

Følgende er spesifikt for denne profilen:

  • Type måling er fast - Observation.code andigr at type = blodtrykk
  • Systolisk og diastolist trykk angis i hver sin component med faste verdier for type måling (component.code), enhet (component.value.code) og referanseområde (component.value.referenceRange).
  • Observation.value benyttes ikke (målte verdier angis bare i components)

Full profil: Vkp VitalSigns Observation - Blood pressure.