Composition

Composition representerer ulike typer notater fra responssenter eller oppfølgingstjeneste. Slike notater kan inneholde ren tekst eller en sekvens med tidsstemplede hendelser med beskrivelse.

VKP-profil: VkpComposition

For notater i VKP-sammenheng brukes en egen VKP-profil : VkpComposition.

Bruk av profil-feltene

Tabellen under beskriver bruken av de viktigste feltene. For komplett beskrivelse, se VkpComposition.

Felt Beskrivelse
Status Fast verdi: 'final', i henhold til http://hl7.org/fhir/ValueSet/composition-status
type Fast verdi: LOINC 34133-9, "Summarization of episode note“
subject Referanse til pasienten notatet gjelder: Fødselsnummer og navn.
category Type notat, se vkp-composition-category-v090.codesystem
date Dato/tidsstempel for når notatet ble lagret/sendt fra VFT-løsningen.
author Helsearbeideren som sendte notatet, f.eks. en ansatt ved respossenter eller i oppfølgingstjeneste. Angitt ved (fødselsnummer eller annen unik ID fra systemet) og navn.
title Tittel på notatet
event Liste med strukturert informasjon som beskriver hendelser i oppfølgingen, med tidsstempel, kode og beskrivelse.
event.code Kode som beskriver hendelsestypen i henhold til vkp-composition-event-v090.codesystem
event.period.start Tidsstempel for hendelsen
section Liste med tekstlige beskrivelser
section.code Angir type seksjon, i henhold til kodeverket vkp-composition-section-v090.codesystem
section.title Tittel som beskriver tekstseksjonen
section.text.status Fast verdi: "additional"
section.text.div Innhold i seksjonen på HTML-format
section.entry Referanse til elementet seksjonen omghandler. Benyttes ved oppfølging av varsler, som referanse til DetectedIssue.