Varsel

Et varsel gir informasjon til helsearbeideren om en tilstand/hendelse hos pasienten som krever oppfølging. Eksempler på slike hendelser er avvikende måleverdier eller skjemabesvarelser, eller manglende innrapportering/aksjon fra pasienten, inkludert manglende måling eller skjemabesvarelse.

Varsler representeres med VKP-profilen VkpDetectedIssue

Bruk av profil-feltene

Tabellen under beskriver bruken av de viktigste feltene.

Felt Beskrivelse
patient Pasienten varselet gjelder
code Koden angir hva varselet gjelder, varseltype, vha. kodeverket vkp-alert-code-v090.codesystem. Code.text kan benyttes for tekstlig beskrivelse av hva varselet gjelder, f.eks. "Spørsmålsliste som ikke er besvart: Daglige spørsmål".
implicated Referanse til detalj-informasjon om hva varselet gjelder,en observation, questionnaireresponse eller action (foreløbig ikke i bruk). Der varselet gjelder manglende handling/innrapportering, skal reference inneholde enten navnet på aksjonen som ikke ble utført, skal implicated.identifier navnet på skjemaet som ikke ble besvart, eller LOINC-koden til målingen som ikke ble rapportert inn.
severity Alvorlighetsgraden til varselet, i henhold til standard-kodeverket DetectedIssueSeverity. Koden settes tom der alvorlighet ikke er kjent eller ikke relevant.
detail Lesevennlig kategorisering/alvorlighet på varselet, f.eks. fargekode (tekst)
identifiedDateTime Tidsstempel for varselet
author Løsningen eller personen som sendte varselet. Varslene genereres normalt automatisk, så author er da navnet på løsningen, f.eks. "Dignio Prevent".

Detaljer

idΣ0..1string
metaΣ0..1Meta
implicitRulesΣ ?!0..1uri
language0..1codeBinding
text0..1Narrative
contained0..*Resource
extensionI0..*Extension
modifierExtension?! I0..*Extension
identifierΣ0..*Identifier
statusΣ ?!1..1codeBinding
codeΣ0..1CodeableConceptBinding
severityΣ0..1codeBinding
patientΣ I0..1Reference(Patient)
identifiedDateTimedateTime
identifiedPeriodPeriod
authorΣ I0..1Reference(Practitioner | PractitionerRole | Device)
implicatedΣ I0..*Reference(Resource)
id0..1string
extensionI0..*Extension
modifierExtensionΣ ?! I0..*Extension
code0..*CodeableConcept
detailI0..*Reference(Resource)
detail0..1string
reference0..1uri
id0..1string
extensionI0..*Extension
modifierExtensionΣ ?! I0..*Extension
action1..1CodeableConceptBinding
date0..1dateTime
authorI0..1Reference(Practitioner | PractitionerRole)