Testēšanas pārskata struktūra

Testēšanas pārskats ir nespecifisko izmeklējumu rezultātu kopa.

Izskatīšanas pieeja:

 1. Kā ir iespējams reģistrēt vienkāršos gadījumus? (EGĀ)
 2. Kā ir iespējams reģistrēt sarežģitākus gadījumus, kad izmeklējums neizriet no citiem izmeklējumiem (asins saderība)?
 3. Kā ir iespējams reģistrēt sarežģitākus gadījumus, kad izmeklējums nosaka pakārtotu izmeklējumu veikšanu (mikrobiloģija)?
 4. Kā ir iespējams reģistrēt sarežģitākus gadījumus, kad izmeklējums tiek veikts auglim?
 5. Kā ir iespējams reģistrēt sarežģitākus gadījumus, kad izmeklējums tiek veikts dzīvnieka vai insekta materiālā?
 6. Kā ir iespējams reģistrēt sarežģitākus gadījumus, kad izmeklējums tiek veikts materiālā, kas ir noņemts no priekšmeta, kas ir saistīts ar pacientu?

Testēšanas pārskats

useS Σ ?!1..1codeBindingFixed Value
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uri
valueS Σ1..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
useS Σ ?!1..1codeBindingFixed Value
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uri
valueS Σ1..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
statusΣ ?!1..1codeBinding
categoryΣ0..*CodeableConcept
codingS Σ1..1CodingFixed Value
textΣ0..1string
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
encounterΣ I0..1Reference(Encounter)
effectiveDateTimedateTime
effectivePeriodPeriod
issuedS Σ1..1instant
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
imagingStudyI0..0Reference(ImagingStudy)
comment0..1string
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
conclusion0..1string
conclusionCode0..*CodeableConcept
contentTypeΣ1..1codeBindingFixed Value
languageS Σ1..1codeBinding
dataS1..1base64Binary
urlΣ0..1url
sizeΣ0..1unsignedInt
hashΣ0..1base64Binary
titleS Σ1..1string
creationΣ0..1dateTime

JSON struktūra:

{
  "resourceType": "StructureDefinition",
  "id": "1.3.6.1.4.1.38760.FHIR.1.1.1",
  "url": "https://example.org/fhir/StructureDefinition/LaboratoryDiagnosticReport",
  "version": "0",
  "name": "LaboratoryDiagnosticReport",
  "status": "draft",
  "description": "General Laboratory Diagnostic Report | Laboratorijas testēšanas pārskats",
  "fhirVersion": "4.0.1",
  "kind": "resource",
  "abstract": false,
  "type": "DiagnosticReport",
  "baseDefinition": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/DiagnosticReport",
  "derivation": "constraint",
  "differential": {
    "element": [
      {
        "id": "DiagnosticReport.identifier",
        "path": "DiagnosticReport.identifier",
        "slicing": {
          "discriminator": [
            {
              "type": "value",
              "path": "type"
            }
          ],
          "rules": "open"
        },
        "definition": "Identifiers assigned to this report by the performer or other systems. | Testēšanas pārskata identifikators",
        "min": 1,
        "max": "1"
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.identifier:LabDiagnosticReportShortId",
        "path": "DiagnosticReport.identifier",
        "sliceName": "LabDiagnosticReportShortId",
        "min": 1,
        "max": "1",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.identifier:LabDiagnosticReportShortId.use",
        "path": "DiagnosticReport.identifier.use",
        "min": 1,
        "fixedCode": "usual",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.identifier:LabDiagnosticReportShortId.value",
        "path": "DiagnosticReport.identifier.value",
        "short": "The value that is might not be unique",
        "definition": "An identifier assigned to this Diagnostic Report in LIS and placed in pdf representation for users. | Unikāls testēšanas pārskata identifikators LIS, kurš tiek ievietots pdf testēšanas pārskata formā lietotājiem.",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.identifier:LabDiagnosticReportUniqueId",
        "path": "DiagnosticReport.identifier",
        "sliceName": "LabDiagnosticReportUniqueId",
        "min": 1,
        "max": "1",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.identifier:LabDiagnosticReportUniqueId.use",
        "path": "DiagnosticReport.identifier.use",
        "min": 1,
        "fixedCode": "official",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.identifier:LabDiagnosticReportUniqueId.value",
        "path": "DiagnosticReport.identifier.value",
        "definition": "A unique identifier assigned to this diagnostic report in LIS. diagnostic report identifier MUST follow the following algorithm: [organisation code][resource id][resource version][effective year][unique sequence of 10 digits within organisation] | Unikāls testēšanas pārskata identifikators LIS. Testēšanas pārskata identifikatoram jāatbilst sekojošam veidošanas algoritmam: [organizācijas kods][resursa id][resursa versija][testēšanas pārskata gads][unikāla 10 ciparu kombinācija organizācijas ietvaros]",
        "min": 1,
        "example": [
          {
            "label": "LabDiagnosticReportUniqueId",
            "valueString": "010068303.1.1.1.0.0000000001"
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.basedOn",
        "path": "DiagnosticReport.basedOn",
        "min": 1,
        "max": "1",
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "targetProfile": [
              "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/ServiceRequest"
            ],
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.basedOn.reference",
        "path": "DiagnosticReport.basedOn.reference",
        "short": "Reference to system Service Request Id",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.status",
        "path": "DiagnosticReport.status",
        "binding": {
          "extension": [
            {
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/elementdefinition-bindingName",
              "valueString": "DiagnosticReportStatus"
            }
          ],
          "strength": "required",
          "valueSet": "http://kleintech.software/fhir/terminology/1.3.6.1.4.1.38760.2.803"
        }
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.code",
        "path": "DiagnosticReport.code",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.code.coding",
        "path": "DiagnosticReport.code.coding",
        "min": 1,
        "max": "1",
        "fixedCoding": {
          "system": "http://kleintech.software/fhir/terminology/1.3.6.1.4.1.38760.2.809",
          "code": "1.3.6.1.4.1.38760.FHIR.1.1.1",
          "display": "Testēšanas pārskats"
        },
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.subject",
        "path": "DiagnosticReport.subject",
        "min": 1,
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "targetProfile": [
              "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Patient"
            ],
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.subject.reference",
        "path": "DiagnosticReport.subject.reference",
        "short": "Patient system Id in EHR",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.effective[x]",
        "path": "DiagnosticReport.effective[x]",
        "short": "Diagnostic Report validation time",
        "definition": "As Laboratory Diagnostic Report contains observations of specimen collected on different dates or in different time and same specimen might be retested later on, no accurate specimen collection datetime is applicable. The approval/ validation datetime will be used instead.",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.issued",
        "path": "DiagnosticReport.issued",
        "definition": "The date and time that this version of the report was made available to LAB IS, typically after the report was reviewed and verified; in case of historical data effective and issued datetime may differ by years.",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.performer",
        "path": "DiagnosticReport.performer",
        "definition": "The diagnostic service that is responsible for issuing the report.",
        "min": 1,
        "max": "1",
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "targetProfile": [
              "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Organization"
            ],
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.performer.reference",
        "path": "DiagnosticReport.performer.reference",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.resultsInterpreter",
        "path": "DiagnosticReport.resultsInterpreter",
        "min": 1,
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "targetProfile": [
              "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/PractitionerRole"
            ],
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.resultsInterpreter.reference",
        "path": "DiagnosticReport.resultsInterpreter.reference",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.specimen",
        "path": "DiagnosticReport.specimen",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.specimen.reference",
        "path": "DiagnosticReport.specimen.reference",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.result",
        "path": "DiagnosticReport.result",
        "min": 1
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.result.reference",
        "path": "DiagnosticReport.result.reference",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.imagingStudy",
        "path": "DiagnosticReport.imagingStudy",
        "max": "0"
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.media",
        "path": "DiagnosticReport.media",
        "short": "Logotypes associated with this report",
        "definition": "Referemce uz laboratorijas logotipu un LATAK logotipts, ja nepieciešams.",
        "min": 1
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.media.link",
        "path": "DiagnosticReport.media.link",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.media.link.reference",
        "path": "DiagnosticReport.media.link.reference",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.presentedForm",
        "path": "DiagnosticReport.presentedForm",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.presentedForm.contentType",
        "path": "DiagnosticReport.presentedForm.contentType",
        "definition": "\"application/pdf\" is expected.",
        "min": 1,
        "fixedCode": "application/pdf"
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.presentedForm.language",
        "path": "DiagnosticReport.presentedForm.language",
        "min": 1,
        "mustSupport": true,
        "binding": {
          "extension": [
            {
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/elementdefinition-maxValueSet",
              "valueCanonical": "http://hl7.org/fhir/ValueSet/all-languages"
            },
            {
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/elementdefinition-bindingName",
              "valueString": "Language"
            },
            {
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/elementdefinition-isCommonBinding",
              "valueBoolean": true
            }
          ],
          "strength": "required",
          "valueSet": "http://kleintech.software/fhir/terminology/1.3.6.1.4.1.38760.2.2"
        }
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.presentedForm.data",
        "path": "DiagnosticReport.presentedForm.data",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "DiagnosticReport.presentedForm.title",
        "path": "DiagnosticReport.presentedForm.title",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      }
    ]
  }
}

Izmeklējumu pieprasījums - pacienta iniciatīva

useΣ ?!0..1codeBinding
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uri
valueS Σ1..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
instantiatesCanonicalΣ0..*canonical(ActivityDefinition | PlanDefinition)
instantiatesUriΣ0..*uri
basedOnΣ I0..*Reference(CarePlan | ServiceRequest | MedicationRequest)
replacesΣ I0..*Reference(ServiceRequest)
requisitionΣ0..1Identifier
statusS Σ ?!1..1codeBinding
intentS Σ ?!1..1codeBindingFixed Value
categoryΣ0..*CodeableConcept
priorityΣ0..1codeBinding
doNotPerformΣ ?!0..1boolean
codeΣ0..1CodeableConcept
orderDetailΣ I0..*CodeableConcept
quantityQuantityQuantity
quantityRatioRatio
quantityRangeRange
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
encounterΣ I0..1Reference(Encounter)
occurrenceDateTimedateTime
occurrencePeriodPeriod
occurrenceTimingTiming
asNeededBooleanboolean
asNeededCodeableConceptCodeableConcept
authoredOnS Σ1..1dateTime
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
performerTypeΣ0..1CodeableConcept
performerΣ I0..*Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | HealthcareService | Patient | Device | RelatedPerson)
locationCodeΣ0..*CodeableConcept
locationReferenceΣ I0..*Reference(Location)
reasonCodeΣ0..*CodeableConcept
reasonReferenceΣ I0..*Reference(Condition | Observation | DiagnosticReport | DocumentReference)
insuranceI0..*Reference(Coverage | ClaimResponse)
supportingInfoI0..*Reference(Resource)
specimenΣ I0..*Reference(Specimen)
bodySiteΣ0..*CodeableConcept
note0..*Annotation
patientInstructionΣ0..1string
relevantHistoryI0..*Reference(Provenance)

JSON struktūra:

{
  "resourceType": "StructureDefinition",
  "id": "1.3.6.1.4.1.38760.FHIR.1.2.1",
  "url": "https://example.org/fhir/StructureDefinition/LaboratoryServiceRequest",
  "name": "LaboratoryServiceRequest",
  "status": "draft",
  "description": "Pakalpojumu pieprasījums, kuru iniciē pacients. Gadījums, kad pacientam nav ārstējošā ārsta veidota nosūtījuma.",
  "fhirVersion": "4.0.1",
  "kind": "resource",
  "abstract": false,
  "type": "ServiceRequest",
  "baseDefinition": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/ServiceRequest",
  "derivation": "constraint",
  "differential": {
    "element": [
      {
        "id": "ServiceRequest.identifier",
        "path": "ServiceRequest.identifier",
        "definition": "Identifiers assigned to this order instance by the order fulfiller - Laboratory. | Identifikators, ko piešķir pieprasījuma izpildītājs - laboratorija.",
        "min": 1,
        "max": "1",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.identifier.value",
        "path": "ServiceRequest.identifier.value",
        "definition": "A unique identifier assigned to this service request in LIS. Service request identifier MUST follow the following algorithm: [organisation code][resource id][resource version][effective year][unique sequence of 10 digits within organisation] | Unikāls pakalpojumu pieprasījuma identifikators LIS. pakalpojumu pieprasījuma identifikatoram jāatbilst sekojošam veidošanas algoritmam: [organizācijas kods][resursa id][resursa versija][pieprasījuma gads][unikāla 10 ciparu kombinācija organizācijas ietvaros]",
        "min": 1,
        "example": [
          {
            "label": "Laboratory Service Request Id",
            "valueString": "010068303.1.2.1.0.2022.0000000001"
          }
        ],
        "maxLength": 40,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.status",
        "path": "ServiceRequest.status",
        "definition": "The status of the order. | Pieprasījuma biznesa statuss.",
        "mustSupport": true,
        "binding": {
          "extension": [
            {
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/elementdefinition-bindingName",
              "valueString": "ServiceRequestStatus"
            }
          ],
          "strength": "required",
          "valueSet": "http://kleintech.software/fhir/terminology/1.3.6.1.4.1.38760.2.807"
        }
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.intent",
        "path": "ServiceRequest.intent",
        "fixedCode": "original-order",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.subject",
        "path": "ServiceRequest.subject",
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "targetProfile": [
              "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Patient"
            ],
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.subject.reference",
        "path": "ServiceRequest.subject.reference",
        "short": "Reference to patient in EHR",
        "definition": "Patient system id retrieved from EHR by patient type and patient id | Pacienta sistēmas identifikators, kas tika saņemts no EVK ar pieprasījumu pēc pacienta tipa un pacienta id.",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.authoredOn",
        "path": "ServiceRequest.authoredOn",
        "short": "Pieprasījuma reģistrācijas datums",
        "definition": "When the request transitioned to being actionable. | Kad pieprasījums kļuva aktīvs.",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.requester",
        "path": "ServiceRequest.requester",
        "min": 1,
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "targetProfile": [
              "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Patient"
            ],
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.requester.reference",
        "path": "ServiceRequest.requester.reference",
        "short": "Reference to patient in EHR",
        "definition": "Patient system id retrieved from EHR by patient type and patient id | Pacienta sistēmas identifikators, kas tika saņemts no EVK ar pieprasījumu pēc pacienta tipa un pacienta id.",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      }
    ]
  }
}

Izmeklējumu pieprasījums - papīra nosūtījums

useΣ ?!0..1codeBinding
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uri
valueS Σ1..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
instantiatesCanonicalΣ0..*canonical(ActivityDefinition | PlanDefinition)
instantiatesUriΣ0..*uri
basedOnΣ I0..*Reference(CarePlan | ServiceRequest | MedicationRequest)
replacesΣ I0..*Reference(ServiceRequest)
requisitionΣ0..1Identifier
statusS Σ ?!1..1codeBinding
intentS Σ ?!1..1codeBindingFixed Value
categoryΣ0..*CodeableConcept
priorityΣ0..1codeBinding
doNotPerformΣ ?!0..1boolean
codeΣ0..1CodeableConcept
orderDetailΣ I0..*CodeableConcept
quantityQuantityQuantity
quantityRatioRatio
quantityRangeRange
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
encounterΣ I0..1Reference(Encounter)
occurrenceDateTimedateTime
occurrencePeriodPeriod
occurrenceTimingTiming
asNeededBooleanboolean
asNeededCodeableConceptCodeableConcept
authoredOnS Σ1..1dateTime
referenceS Σ I1..1string
typeS Σ1..1uriBindingFixed Value
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
referenceS Σ I1..1string
typeS Σ1..1uriBindingFixed Value
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
performerTypeΣ0..1CodeableConcept
performerΣ I0..*Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | HealthcareService | Patient | Device | RelatedPerson)
locationCodeΣ0..*CodeableConcept
locationReferenceΣ I0..*Reference(Location)
reasonCodeΣ0..*CodeableConcept
reasonReferenceΣ I0..*Reference(Condition | Observation | DiagnosticReport | DocumentReference)
insuranceI0..*Reference(Coverage | ClaimResponse)
supportingInfoI0..*Reference(Resource)
specimenΣ I0..*Reference(Specimen)
bodySiteΣ0..*CodeableConcept
note0..*Annotation
patientInstructionΣ0..1string
relevantHistoryI0..*Reference(Provenance)

JSON struktūra:

{
  "resourceType": "StructureDefinition",
  "id": "1.3.6.1.4.1.38760.FHIR.1.2.2",
  "url": "https://example.org/fhir/StructureDefinition/PaperLaboratoryServiceRequest",
  "name": "PaperLaboratoryServiceRequest",
  "status": "draft",
  "description": "Paper Service Request enetered by laboratory",
  "fhirVersion": "4.0.1",
  "kind": "resource",
  "abstract": false,
  "type": "ServiceRequest",
  "baseDefinition": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/ServiceRequest",
  "derivation": "constraint",
  "differential": {
    "element": [
      {
        "id": "ServiceRequest.identifier",
        "path": "ServiceRequest.identifier",
        "definition": "Identifiers assigned to this order instance by the order fulfiller - Laboratory. | Identifikators, ko piešķir pieprasījuma izpildītājs - laboratorija.",
        "min": 1,
        "max": "1",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.identifier.value",
        "path": "ServiceRequest.identifier.value",
        "definition": "A unique identifier assigned to this service request in LIS. Service request identifier MUST follow the following algorithm: [organisation code][resource id][resource version][effective year][unique sequence of 10 digits within organisation] | Unikāls pakalpojumu pieprasījuma identifikators LIS. pakalpojumu pieprasījuma identifikatoram jāatbilst sekojošam veidošanas algoritmam: [organizācijas kods][resursa id][resursa versija][pieprasījuma gads][unikāla 10 ciparu kombinācija organizācijas ietvaros]",
        "min": 1,
        "example": [
          {
            "label": "Paper Service Request Id",
            "valueString": "010068303.1.2.2.0.2022.0000000001"
          }
        ],
        "maxLength": 40,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.status",
        "path": "ServiceRequest.status",
        "mustSupport": true,
        "binding": {
          "extension": [
            {
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/elementdefinition-bindingName",
              "valueString": "ServiceRequestStatus"
            }
          ],
          "strength": "required",
          "valueSet": "http://kleintech.software/fhir/terminology/1.3.6.1.4.1.38760.2.807"
        }
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.intent",
        "path": "ServiceRequest.intent",
        "fixedCode": "original-order",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.subject",
        "path": "ServiceRequest.subject",
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "targetProfile": [
              "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Patient"
            ],
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.subject.reference",
        "path": "ServiceRequest.subject.reference",
        "short": "Reference to patient in EHR",
        "definition": "Patient system id retrieved from EHR by patient type and patient id | Pacienta sistēmas identifikators, kas tika saņemts no EVK ar pieprasījumu pēc pacienta tipa un pacienta id.",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.authoredOn",
        "path": "ServiceRequest.authoredOn",
        "short": "Pieprasījuma reģistrācijas datums LIS",
        "definition": "When the request transitioned to being actionable. | Kad pieprasījums kļuva pieejams un aktīvs LIS.",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.requester",
        "path": "ServiceRequest.requester",
        "slicing": {
          "discriminator": [
            {
              "type": "value",
              "path": "type"
            }
          ],
          "rules": "open"
        },
        "short": "Nosūtītājs",
        "definition": "The individual who initiated the request and has responsibility for its activation. | Nosūtītājs. Papīra nosūtījuma ievades gadījumā nosūtītāja darbavietas kodu precīzi noteikt nav iespējams, līdz ar jānorāda reference uz ĀP un ĀI, kuras ir noradītas papīra nosūtījumā.",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.requester:RequestingDoctor",
        "path": "ServiceRequest.requester",
        "sliceName": "RequestingDoctor",
        "short": "ĀP sistēmas id",
        "definition": "The individual who initiated the request and has responsibility for its activation. | ĀP sistēmas id",
        "min": 1,
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "targetProfile": [
              "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Practitioner"
            ],
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.requester:RequestingDoctor.reference",
        "path": "ServiceRequest.requester.reference",
        "short": "ĀP sistēmas id",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.requester:RequestingDoctor.type",
        "path": "ServiceRequest.requester.type",
        "min": 1,
        "fixedUri": "Doctor",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.requester:RequestingOrganisation",
        "path": "ServiceRequest.requester",
        "sliceName": "RequestingOrganisation",
        "min": 1,
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "targetProfile": [
              "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Organization"
            ],
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.requester:RequestingOrganisation.reference",
        "path": "ServiceRequest.requester.reference",
        "short": "Organisation system id | Sistēmas organizācijas kods",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "ServiceRequest.requester:RequestingOrganisation.type",
        "path": "ServiceRequest.requester.type",
        "min": 1,
        "fixedUri": "Organisation",
        "mustSupport": true
      }
    ]
  }
}

Paraugs

Parauga objektam trūkst parauga materiālu klasifikators. Klasifikācijas uzdevums pievienots atvērtajiem jautājumiem.

useΣ ?!0..1codeBinding
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uri
valueΣ0..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
useΣ ?!0..1codeBinding
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uri
valueS Σ1..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
statusΣ ?!1..1codeBinding
systemS Σ1..1uriBinding
versionΣ0..1string
codeS Σ1..1code
displayS Σ1..1string
userSelectedΣ0..1boolean
textΣ0..1string
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
receivedTimeS Σ1..1dateTime
parentI0..*Reference(Specimen)
requestI0..*Reference(ServiceRequest)
referenceS Σ I0..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
collectedDateTimedateTime
collectedPeriodPeriod
durationΣ I0..1DurationBinding
valueΣ0..1decimal
comparatorΣ ?!0..0codeBinding
unitΣ0..1string
systemΣ I0..1uri
codeΣ0..1code
method0..1CodeableConcept
bodySite0..1CodeableConcept
fastingStatusCodeableConceptCodeableConcept
fastingStatusDurationDuration
description0..1string
procedure0..1CodeableConcept
additiveI0..*Reference(Substance)
timeDateTimedateTime
timePeriodPeriod
identifierΣ0..*Identifier
description0..1string
type0..1CodeableConcept
capacityI0..1SimpleQuantity
specimenQuantityI0..1SimpleQuantity
additiveCodeableConceptCodeableConcept
additiveReferenceReference(Substance)
conditionΣ0..*CodeableConceptBinding
authorStringstring
authorReferenceReference(Practitioner | Patient | RelatedPerson | Organization)
timeΣ0..1dateTime
textS Σ1..1markdown

JSON struktūra:

{
  "resourceType": "StructureDefinition",
  "id": "1.3.6.1.4.1.38760.FHIR.1.5.1",
  "url": "https://example.org/fhir/StructureDefinition/LaboratorySpecimen",
  "version": "0",
  "name": "LaboratorySpecimen",
  "status": "draft",
  "description": "Laboratorisko izmeklējumu parauga materiāls",
  "fhirVersion": "4.0.1",
  "kind": "resource",
  "abstract": false,
  "type": "Specimen",
  "baseDefinition": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Specimen",
  "derivation": "constraint",
  "differential": {
    "element": [
      {
        "id": "Specimen",
        "path": "Specimen",
        "definition": "A sample to be used for analysis. | Izmeklējamā materiāla paraugs"
      },
      {
        "id": "Specimen.identifier",
        "path": "Specimen.identifier",
        "max": "1"
      },
      {
        "id": "Specimen.identifier.value",
        "path": "Specimen.identifier.value",
        "maxLength": 40,
        "mustSupport": false
      },
      {
        "id": "Specimen.accessionIdentifier",
        "path": "Specimen.accessionIdentifier",
        "definition": "The identifier assigned by the lab when accessioning specimen(s). This is not necessarily the same as the specimen identifier, depending on local lab procedures. | Parauga identifikators LIS",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.accessionIdentifier.value",
        "path": "Specimen.accessionIdentifier.value",
        "definition": "A unique identifier assigned to this specimen in LIS. Specimen identifier MUST follow the following algorithm: [organisation code][resource id][resource version][effective year][unique sequence of 10 digits within organisation] | Unikāls parauga identifikators LIS. Parauga identifikatoram jāatbilst sekojošam veidošanas algoritmam: [organizācijas kods][resursa id][resursa versija][izmeklējuma gads][unikāla 10 ciparu kombinācija organizācijas ietvaros]",
        "min": 1,
        "example": [
          {
            "label": "Laboratory Specimen Id",
            "valueString": "010068303.1.5.1.0.2022.0000000001"
          }
        ],
        "maxLength": 40,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.status",
        "path": "Specimen.status",
        "definition": "The availability of the specimen. | Materiāla parauga pieejamība un kvalitāte atbilstoši FHIR vērtībām.",
        "min": 1,
        "binding": {
          "extension": [
            {
              "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/elementdefinition-bindingName",
              "valueString": "SpecimenStatus"
            }
          ],
          "strength": "required",
          "valueSet": "http://kleintech.software/fhir/terminology/1.3.6.1.4.1.38760.2.806"
        }
      },
      {
        "id": "Specimen.type",
        "path": "Specimen.type",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.type.coding",
        "path": "Specimen.type.coding",
        "min": 1,
        "max": "1"
      },
      {
        "id": "Specimen.type.coding.system",
        "path": "Specimen.type.coding.system",
        "min": 1,
        "mustSupport": true,
        "binding": {
          "strength": "required",
          "description": "Material types",
          "valueSet": "http://kleintech.software/fhir/terminology/1.3.6.1.4.1.38760.2.808"
        }
      },
      {
        "id": "Specimen.type.coding.code",
        "path": "Specimen.type.coding.code",
        "definition": "A symbol in syntax defined by the system. The symbol may be a predefined code or an expression in a syntax defined by the coding system (e.g. post-coordination). | Parauga materiāla klasifikatora kods",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.type.coding.display",
        "path": "Specimen.type.coding.display",
        "definition": "A representation of the meaning of the code in the system, following the rules of the system. | Parauga materiāla koda nosaukums",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.type.text",
        "path": "Specimen.type.text",
        "definition": "A human language representation of the concept as seen/selected/uttered by the user who entered the data and/or which represents the intended meaning of the user. | Parauga materiāla tekstuālā reprezentācija latviešu valodā",
        "mustSupport": false
      },
      {
        "id": "Specimen.subject",
        "path": "Specimen.subject",
        "min": 1,
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "targetProfile": [
              "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Patient"
            ],
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.subject.reference",
        "path": "Specimen.subject.reference",
        "short": "Patient system Id in EHR",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.receivedTime",
        "path": "Specimen.receivedTime",
        "definition": "Time when specimen was received for processing or testing. | Parauga materiāla saņemšanas laiks laboratorijā.",
        "min": 1,
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.collection",
        "path": "Specimen.collection",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.collection.collector",
        "path": "Specimen.collection.collector",
        "type": [
          {
            "code": "Reference",
            "aggregation": [
              "referenced"
            ]
          }
        ],
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.collection.collector.reference",
        "path": "Specimen.collection.collector.reference",
        "short": "Reference to collector",
        "definition": "A reference to a location at which the other resource is found. The reference may be a relative reference, in which case it is relative to the service base URL, or an absolute URL that resolves to the location where the resource is found. The reference may be version specific or not. If the reference is not to a FHIR RESTful server, then it should be assumed to be version specific. Internal fragment references (start with '#') refer to contained resources. | Reference uz ĀP vai ĀP darbavietu. Ja parauga materiāla ņemējs ir zināms laboratorijai, reference ir jāpievienojama.",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.collection.collected[x]",
        "path": "Specimen.collection.collected[x]",
        "definition": "Time when specimen was collected from subject - the physiologically relevant time. | Parauga materiāla iegūšanas datums un laiks vai peroids.",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.collection.quantity",
        "path": "Specimen.collection.quantity",
        "mustSupport": false
      },
      {
        "id": "Specimen.collection.quantity.value",
        "path": "Specimen.collection.quantity.value",
        "mustSupport": false
      },
      {
        "id": "Specimen.collection.quantity.unit",
        "path": "Specimen.collection.quantity.unit",
        "mustSupport": false
      },
      {
        "id": "Specimen.collection.bodySite",
        "path": "Specimen.collection.bodySite",
        "mustSupport": false
      },
      {
        "id": "Specimen.note",
        "path": "Specimen.note",
        "mustSupport": true
      },
      {
        "id": "Specimen.note.text",
        "path": "Specimen.note.text",
        "definition": "The text of the annotation in markdown format. | Piezīme par parauga materiālu. Ieteicama lietošanai, ja parauga materiāls nav nedrīgs izmeklējumu veikšanai.",
        "mustSupport": true
      }
    ]
  }
}

Izmeklējums

useΣ ?!0..1codeBinding
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uri
valueS Σ1..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
referenceΣ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
partOfΣ I0..*Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy)
statusS Σ ?!1..1codeBinding
category0..*CodeableConceptBinding
systemS Σ1..1uriFixed Value
versionΣ0..1string
codeS Σ1..1codeBinding
displayS Σ1..1string
userSelectedΣ0..1boolean
textS Σ1..1string
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
focusΣ I0..*Reference(Resource)
encounterΣ I0..1Reference(Encounter)
effectiveDateTimedateTime
issuedS Σ1..1instant
referenceS Σ I1..1string
typeΣ0..1uriBinding
identifierΣ0..1Identifier
displayΣ0..1string
valueQuantityQuantity
valueCodeableConceptCodeableConcept
valueStringstring
valueBooleanboolean
valueIntegerinteger
valueRangeRange
valueRatioRatio
valueSampledDataSampledData
valueTimetime
valueDateTimedateTime
valuePeriodPeriod
codingΣ0..*Coding
textS Σ0..1string
codingΣ0..*Coding
textS Σ1..1string
authorStringstring
authorReferenceReference(Practitioner |