UICC TNM Suffix SN

Name: UICC_TNM_Suffix_SN (Simplifier Projekt Link)

Beschreibung:

description

Die Extension verleiht der TNM N-Kategorie das Schildwächterlymphknoten (Sentinel Lymph Node) Suffix.

Canonical: http://fhir.de/onkologie/StructureDefinition/uicc-tnm-suffix-sn

Kontext:

expression
Element

id0..1string
extensionI0..0Extension
url1..1uriFixed Value
valueCodeableConceptCodeableConcept