Søk etter person(er) med et bestemt mellomnavn

Det er mulig til å søke for konkrete personer basert på enkelte kriterier. Søker for alle (0..*) personer med bestemt mellomnavn, mellomnavn er en extension i FHIR-rammeverket og ikke alle servere støtter den. Liste blir redusert til å vise kun antall treff i Persontjenesten

Enkel sjekkliste:

 • sjekk at Authorization-detaljer er tilstedet (Oauth2.0 - HelseID)
 • sjekk at nødvendige headers Content-Type og Accept er definert
 • sjekk at _elements-parameter er definert
 • sjekk at resultatsettet Bundle for potensielle OperationOutcome med advarsler
HEADERS
Header Eksempel på verdi Beskrivelse
Accept application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Accept-header spesifiserer formatet av responsen (JSON/XML)
Content-Type application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Content-Type-header kreves ved request
Authorization "Bearer <jwt_token>" En Autorization-header med gyldig JWT-token fra HelseID
PARAMS
Parameter Eksempel på verdi Beskrivelse
_elements identifier,name,address,extension Det kreves dataminimerings _elements for å spesifisere deler av responsen som skal returneres
given KARSTEN Et fornavn som det søkes etter
REQUEST

Eksempel-spørring forsøker hente detaljer for en konkret relasjon til en konkret person (oppslag på RelatedPerson)

GET /persontjenesten/fhir/Person?given=KARSTEN&_elements=identifier,name&_summary=count HTTP/1.1
Host: api.et.grunndata.helsepunkt.no
Accept: application/fhir+json; fhirVersion=4.0
Content-Type: application/fhir+json; fhirVersion=4.0
RESPONS
Statuscode: 200 OK

Det returneres alle personer som tilfredstiller søkekriteriter er definert i søkeparametere, i denne sammenheng Person.identifier.

Det blir returnert en Bundle-ressurs som kan inneholde sammensetning av alle FHIR-ressurser som tilfredstiller søkekriterier.

Element Bundle.total viser total antall treff i Bundle.entry. Dersom det er ingen treff så blir verdien satt til 0.

Element Bundle.link viser til navigasjon til forrige liste, seg selv eller neste side dersom det finnes flere treff enn det som er definert ved bruk av _skip-parameter

Alle respons i Bundle.entry som inneholder Person.meta.tag-element i metadata med kodeverdi "SUBSETTED" informerer om at resultatet er dataminimert.

Dersom ressursen i Bundle.entry inneholder Person.meta.security-element i metadata er det indentifikasjon om at person har mest sansynligvis adressebeskyttelse.

{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "searchset",
  "timestamp": "2021-01-26T14:02:42.610+01:00",
  "meta": {
    "lastUpdated": "2021-01-26T14:02:42.610+01:00",
    "versionId": "6ebf8ff0-213e-43ae-81d8-1383e9817f36"
  },
  "entry": [
    {
      "fullUrl": "https://api.et.grunndata.helsepunkt.no/persontjenesten/fhir/Person/793bd32a-6145-49dd-96c2-619994e1c1e3",
      "search": {
        "mode": "match"
      },
      "resource": {
        "resourceType": "Person",
        "meta": {
          "profile": [
            "http://ehelse.no/fhir/StructureDefinition/gd-Person"
          ],
          "versionId": "c313c3ea-f134-4322-9b6b-2ddf63ed4b84",
          "lastUpdated": "2021-01-11T15:50:03.765+00:00",
          "tag": [
            {
              "system": "http://hl7.org/fhir/v3/ObservationValue",
              "code": "SUBSETTED"
            }
          ]
        },
        ...
        "id": "793bd32a-6145-49dd-96c2-619994e1c1e3"
      },
      {
      "fullUrl": "https://api.et.grunndata.helsepunkt.no/persontjenesten/fhir/Person/f59834ea-242e-4f4b-a165-2a3d083fb314",
      "search": {
        "mode": "match"
      },
      "resource": {
        "resourceType": "Person",
        "meta": {
          "profile": [
            "http://ehelse.no/fhir/StructureDefinition/gd-Person"
          ],
          "versionId": "b6f2e36b-ef9e-4d5c-ba6a-58d30446002b",
          "lastUpdated": "2021-01-11T05:06:36.948+00:00",
          "tag": [
            {
            "system": "http://hl7.org/fhir/v3/ObservationValue",
            "code": "SUBSETTED"
            }
           ]
          },
        }
        ...
      }

    }
  ],
  "total": 2,
  "link": [
    {
      "relation": "self",
      "url": "https://api.et.grunndata.helsepunkt.no/persontjenesten/fhir/Person/_search?_sort=-_lastUpdated&_count=10&_skip=0&_elements=extension,identifier,name,address"
    }
  ],
  "id": "7ec5ae68-bac7-4e6e-9ddd-52198d047c6a"
}


Statuscode: 401 Unauthorized

Mulige verdier av `Jwt`-header i responsen:
 * No JwtToken
 * Invalid JwtToken
Statuscode: 504 Gateway Time-out
  <html>

  <head>
    <title>504 Gateway Time-out</title>
  </head>

  <body>
    <center>
      <h1>504 Gateway Time-out</h1>
    </center>
    <hr>
    <center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>
  </body>

  </html>