Søk etter flere personer samtidig ved bruk av identifikator

Søke på en konkret person identifisert med personidentifikator (Person.identifier)

OBS! Søk med personidentifikator er tillatt kun for POST-kall, den kan ikke spesifiseres som en del av GET-kall i URL.

Enkel sjekkliste:

 • sjekk at Authorization-detaljer er tilstedet (Oauth2.0 - HelseID)
 • sjekk at nødvendige headers Content-Type og Accept er definert
 • sjekk at _elements-parameter er definert
 • sjekk at resultatsettet Bundle for potensielle OperationOutcome med advarsler
HEADERS
Header Eksempel på verdi Beskrivelse
Accept application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Accept-header spesifiserer formatet av responsen (JSON/XML)
Content-Type application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Content-Type-header kreves ved request
Authorization "Bearer <jwt_token>" En Autorization-header med gyldig JWT-token fra HelseID
PARAMS
Parameter Eksempel på verdi Beskrivelse
_elements identifier,name,address,extension Det kreves dataminimerings _elements for å spesifisere deler av responsen som skal returneres
BODY urlencoded
Parameter Eksempel på verdi Beskrivelse
identifier <pid_1>,<pid_2> Personidentifikator (PID) som er fødselsnummer, D-nummer eller hjelpenummer
REQUEST

Eksempel-spørring forsøker hente detaljer for en konkret relasjon til en konkret person (oppslag på RelatedPerson)

POST /persontjenesten/fhir/Person/_search?_elements=identifier,name,address,extension HTTP/1.1
Host: api.et.grunndata.helsepunkt.no
Accept: application/fhir+json;fhirVersion=4.0
Content-Type: application/fhir+xml;fhirVersion=4.0

identifier=01077203660,16099901326
RESPONS
Statuscode: 200 OK

Det returneres alle personer som tilfredstiller søkekriteriter er definert i søkeparametere, i denne sammenheng Person.identifier.

Det blir returnert en Bundle-ressurs som kan inneholde sammensetning av alle FHIR-ressurser som tilfredstiller søkekriterier.

Element Bundle.total viser total antall treff i Bundle.entry. Dersom det er ingen treff så blir verdien satt til 0.

Element Bundle.link viser til navigasjon til forrige liste, seg selv eller neste side dersom det finnes flere treff enn det som er definert

Alle respons i Bundle.entry som inneholder Person.meta.tag-element i metadata med kodeverdi "SUBSETTED" informerer om at resultatet er dataminimert.

Dersom ressursen i Bundle.entry inneholder Person.meta.security-element i metadata er det indentifikasjon om at person har mest sansynligvis adressebeskyttelse.

{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "searchset",
  "timestamp": "2021-01-26T14:02:42.610+01:00",
  "meta": {
    "lastUpdated": "2021-01-26T14:02:42.610+01:00",
    "versionId": "6ebf8ff0-213e-43ae-81d8-1383e9817f36"
  },
  "entry": [
    {
      "fullUrl": "https://api.et.grunndata.helsepunkt.no/persontjenesten/fhir/Person/793bd32a-6145-49dd-96c2-619994e1c1e3",
      "search": {
        "mode": "match"
      },
      "resource": {
        "resourceType": "Person",
        "meta": {
          "profile": [
            "http://ehelse.no/fhir/StructureDefinition/gd-Person"
          ],
          "versionId": "c313c3ea-f134-4322-9b6b-2ddf63ed4b84",
          "lastUpdated": "2021-01-11T15:50:03.765+00:00",
          "tag": [
            {
              "system": "http://hl7.org/fhir/v3/ObservationValue",
              "code": "SUBSETTED"
            }
          ]
        },
        ...
        "id": "793bd32a-6145-49dd-96c2-619994e1c1e3"
      },
      {
      "fullUrl": "https://api.et.grunndata.helsepunkt.no/persontjenesten/fhir/Person/f59834ea-242e-4f4b-a165-2a3d083fb314",
      "search": {
        "mode": "match"
      },
      "resource": {
        "resourceType": "Person",
        "meta": {
          "profile": [
            "http://ehelse.no/fhir/StructureDefinition/gd-Person"
          ],
          "versionId": "b6f2e36b-ef9e-4d5c-ba6a-58d30446002b",
          "lastUpdated": "2021-01-11T05:06:36.948+00:00",
          "tag": [
            {
            "system": "http://hl7.org/fhir/v3/ObservationValue",
            "code": "SUBSETTED"
            }
           ]
          },
        }
        ...
      }

    }
  ],
  "total": 2,
  "link": [
    {
      "relation": "self",
      "url": "https://api.et.grunndata.helsepunkt.no/persontjenesten/fhir/Person/_search?_sort=-_lastUpdated&_count=10&_skip=0&_elements=extension,identifier,name,address"
    }
  ],
  "id": "7ec5ae68-bac7-4e6e-9ddd-52198d047c6a"
}


Statuscode: 401 Unauthorized

Mulige verdier av `Jwt`-header i responsen:
 * No JwtToken
 * Invalid JwtToken