Et enkelt oppslag for Person

Oppslag på Person ved bruk av Person.id-element, representert med GUID i Persontjenesten. Denne GUID er ikke permanent identifikator for FHIR-resursen, den kan endre seg over tid fra FHIR-server til FHIR-server. OBS! De som konsumerer tjenesten skal ikke binde seg fast til denne element, det er server-intern for Persontjenesten.

Enkel sjekkliste:

 • sjekk at Authorization-detaljer er tilstedet (Oauth2.0 - HelseID)
 • sjekk at nødvendige headers Content-Type og Accept er definert
 • sjekk at _elements-parameter er definert
HEADERS
Header Eksempel på verdi Beskrivelse
Accept application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Accept-header spesifiserer formatet av responsen (JSON/XML)
Content-Type application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Content-Type-header kreves ved request
Authorization "Bearer <jwt_token>" En Autorization-header med gyldig JWT-token fra HelseID
PARAMS
Parameter Eksempel på verdi Beskrivelse
_elements identifier,name,address,extension Det kreves dataminimerings _elements for å spesifisere deler av responsen som skal returneres
Request

Eksempel-spørring forsøker hente detaljer for en konkret person (oppslag på Person)

GET /persontjenesten/fhir/Person/f0de16a9-ad9e-49f9-b2b0-875d197028e0?_elements=identifier,name,address,extension HTTP/1.1
Host: api.et.grunndata.helsepunkt.no
Accept: application/fhir+json; fhirVersion=4.0
Content-Type: application/fhir+xml:fhirVersion=4.0
Respons
Statuscode: 200 OK

Det returneres kun 1 konkret person identifisert med Person.id (NB! Person.id =\= Person.identifier).

Alle respons som inneholder Person.meta.tag-element i metadata med kodeverdi "SUBSETTED" informerer om at resultatet er dataminimert.

Dersom responsen inneholder Person.meta.security-element i metadata er det indentifikasjon om at person har mest sansynligvis adressebeskyttelse.

{
 "resourceType": "Person",
 "meta": {
  "profile": [
   "http://ehelse.no/fhir/StructureDefinition/gd-Person"
  ],
  "versionId": "a6c7825c-a99e-4ae8-afd1-5bd9c7c97037",
  "lastUpdated": "2021-01-11T05:06:36.860+00:00",
  "tag": [
   {
    "system": "http://hl7.org/fhir/v3/ObservationValue",
    "code": "SUBSETTED"
   }
  ]
 },
 ...
 "id": "f0de16a9-ad9e-49f9-b2b0-875d197028e0"
}


Statuscode: 401 Unauthorized

Mulige verdier av `Jwt`-header i responsen:
 * No JwtToken
 * Invalid JwtToken
Statuscode: 404 Not Found

Dersom ingen person med tilhørende Person.id er funnet så returneres det HTTP-404 Not Found

Statuscode: 410 Gone

Dersom ingen person med tilhørende Person.id ikke lenger er tilgjengelig så returneres det HTTP-410 Gone