Changelog for 2.3.5

Documents the changes implemented from version 2.3.4 to 2.3.5

Release date: 2021-02-02

This is a bugfix release to fix bugs introdused by Skatteetaten in in FREG information model v3.0. This release is according to v3.1 of FREG information model released 2021-01-25.

Files change description

Date File Change description FREG description
2021-02-02 gd-guardianship.StructureDefinition-extension.xml omfangetErInnenPersonligOmråde er påkrevd - changed cardinality for personalScope PBI 7291
2021-02-02 gd-address-metadata.StructureDefinition-extension.xml klientadresseOgFortrolig removed the description of klientadresseOgFortrolig PBI 7291

Documentation changes after the 2.3.5 release

Date File Change description
2021-02-17 gd-Person-Server-Requirements.xml Added description of the total parameter default value PBI 6621
2021-02-17 gd-Person-Server-Requirements-v300.xml Added description of the total parameter default value PBI 6621
2021-02-17 gd-Person-Server-Requirements-v300.xml Corrected validation errors for CapabilityStatement (duplicate searchParams)
2021-02-17 Documentation changes Added description of total and element parameter to the IG FAQ PBI 6621
2021-03-11 gd-RelatedPerson.StructureDefinition-profile.xml documentation changes Removed documentation of logical reference in RelatedPerson.patient reference PBI 8563
2021-03-11 gd-RelatedPerson.StructureDefinition-profile.xml Removed must-support from RelatedPerson.patient.identifier element PBI 8563
2021-03-11 ImplementationGuide update Changed the documentation for RelatedPerson search, removed info on search by RelatedPerson.patient.identifier PBI 8563

Changelog for 2.3.4

Documents the changes implemented from version 2.3.3 to 2.3.4

Release date: 2021-01-19

This is a service release to update the FHIR model according to the new FREG v3.0/2.0 information model released 2021-01-03

Files change description

Date File Change description FREG description
2021-01-20 gd-additional-humanname.StructureDefinition-extension.xml Update description originalName according to FREG
2021-01-20 gd-migration.StructureDefinition-extension.xml Update definition Litt tillegg i Utflytting ifm passivitetsvedtak.
2021-01-20 gd-birth.StructureDefinition-extension.xml gdBirth, added definition of birthYear, updated placeOfBirth, landOfBirth, placeOfBirthDistrict
2021-01-20 gd-birth-in-norway.StructureDefinition-extension.xml updated definition multipleBirthInteger 5.3 Noen endringer ifm f.eks. fødssel i Norge
2021-01-20 gd-Person.StructureDefinition-profile.xml Added FREG definition to GdPerson.name 5.4 Punktum er nå lovlig tegn i navn
2021-01-20 gd-migration.StructureDefinition-extension.xml handled by new element migrationDate innflyttingsdato finnes ikke i XSD eller informasjonsmodell 5.18 Innflytting har fått ny egenskap, innflyttingsdato
2021-01-20 gd-migration.StructureDefinition-extension.xml Added migrationDate to GdMigration-extension 5.19 Utflytting har fått ny egenskap, utflyttingsdato
2021-01-20 gd-person-identifier-status.StructureDefinition-extension.xml changed definition 5.2.4 Endret definisjon for identifikatortype
2021-01-20 gd-Person.StructureDefinition-profile.xml update birthDate definition 5.3 Endret definisjon for fødselsdato
2021-01-20 gd-Person.StructureDefinition-profile.xml GdPerson updated meta.addressConfidentiality slice definition 5.10 Endret definisjon for adressebeskyttelse
2021-01-20 gd-marital-status.StructureDefinition-extension.xml Updated locationName definition 5.6 Endret definisjon for sted (stedsnavn)
2021-01-20 gd-address-metadata.StructureDefinition-extension.xml updated description NB! koden eksisterer ikke i FREG xsd, har ikke oppdatert kodeverket eller valueset med den nye koden koden. 5.9.1 og flere innen adresse. Beskrivelse av klientadresseOgFortrolig
2021-01-20 gd-Identifier-foreign.StructureDefinition-profile.xml updated definitions 5.12 Endret definisjon for utlendingsmyndighetenesIdentifikasjonsnummer
2021-01-20 gd-guardianship.StructureDefinition-extension.xml updated definitions NB ny kode eksisterer ikke i FREG xsd, har ikke oppdatert kodeverket eller valueset med den nye koden. 5.20 Endret definisjon for representant for enslig mindreårig asylsøker. Nytt kodeinnslag: annenType for skjult informasjon
2021-01-20 gd-residence-permit.StructureDefinition-extension.xml Updated definition GdResidencePermit.residencePermitType 5.21 Endret definisjon for oppholdstillatelse. Opphold registreres på personer med enten fødselsnummer og d-nummer
2021-01-20 gd-residence-permit.StructureDefinition-extension.xml Se over 5.20 Endret definisjon for representant for enslig mindreårig asylsøker
2021-01-20 gd-Address-box.StructureDefinition-profile.xml Updated GdAddressBox.line.postBox definition 5.25.5 Beskrevet postboks med postboksanleggets navn
2021-01-20 gd-birth.StructureDefinition-extension.xml birthPlace Dokumentasjon: Endring av beskrivelsen av fødested.
2021-01-20 gd-residence-permit.StructureDefinition-extension.xml Changed definition Dokumentasjon: Endring av beskrivelse av begrepet/entiteten Opphold.
2021-01-20 gd-residence-permit.StructureDefinition-extension.xml Se over: Endring i beskrivelse av "opphold"
2021-01-20 gd-guardianship.StructureDefinition-extension.xml Already added, added mapping information Dokumentasjon (gjort før): Endring av VergeEllerFremtidsfullmakt til VergemålEllerFremtidsfullmakt.
2021-01-20 gd-guardianship.StructureDefinition-extension.xml Added element personalScope La til element: Nytt flagg i sistnevntes vergeinformasjon: omfangetErInnenPersonligOmråde
2021-01-20 gd-Address.StructureDefinition-profile.xml Updated definition of parishId Tilleggsinformasjon om kretstyper.
2021-01-20 gd-Address-street.StructureDefinition-profile.xml Corrected writing error in mapping definition adresssenummer.husnummer-> adressenummer.husnummer
2021-01-21 gd-Person.png and gd-RelatedPerson.png Updated images according to FHIR model changes Nye elementer nevnt over

Changelog for 2.3.3

Documents the changes implemented from version 2.3.2 to 2.3.3

Release date: 2020-12-22

This is a service release publish a new package including the changes to the active element and urbandistrict information.

Files change description

Date File Change description
Changes to the active element From the last release PBI 5091
2020-12-18 gd-Address.StructureDefinition-profile.xml Added mapping to FREG (n/a) and shortname "bydelsnummer" to code PBI 6786
2020-12-18 gd-Address-cadastral.StructureDefinition-profile.xml Added missing must support information PBI 6786
2020-12-18 gd-Address-street.StructureDefinition-profile.xml Added missing must support information PBI 6786
2020-12-21 HL7 FHIR extensions copies Removed the copy of adxp extensions, patient citizenship and patient nathionality from Grunndata-R4 as the definition is part of HL7 FHIR standard N/A

Documentation changes after the 2.3.3 release

Date File Change description
2021-01-08 gd-Person-Server-Requirements.xml Change of the documentation element for better mardown rendering

Documents the changes implemented from version 2.3.1 to 2.3.2

Release date: 2020-09-30

This is a service release to fix bugs in codesystem bindings and update documentation

Files change description

Date File Change description
2020-09-23 gd-person-status.StructureDefinition-extension.xml Bugfix of the valueset binding removed incorrect binding to http://ehelse.no/fhir/ValueSet/gd-person-status-v05||
2020-09-24 gd-Address-street.StructureDefinition-profile.xml Bugfix to documentation, added kommunenummer mapping information, won't affect the package
2020-09-24 gd-Person.StructureDefinition-profile.xml Bugfix to the meta.security.addressConfidentiality element removed the valueset fixed value of system
2020-09-30 gd-person-identificationnumbertype.CodeSystem.xml Updated the codesystem name according to naming conventions

Documentation changes after the release

Date File Change description
2020-10-06 gd-Person-Nabo-Eksempel-klientadresse.xml Endret eksempel for å inkludere klientadresse i metainformasjon
2020-10-06 gd-Identifier-foreign.StructureDefinition-profile.xml Oppdaterte type.coding.system til binding til CodeSystem
2020-10-14 examples/gd-Person-04021950128-version-3.xml Endret eksempel for å tydeliggjøre bruk av line extensions
2020-11-13 gd-RelatedPerson.StructureDefinition-profile.xml Oppdaterte informasjonen for å klargjøre bruk av identifikator
2020-11-17 Documentation changes Oppdaterte informasjon om Must support på Readers guide, lagring er SHOULD, avhenger av konsumentens behov
2020-11-17 Documentation changes Oppdaterte informasjon om MANDATORY elements adressebeskyttelse Feature 3372
2020-11-19 Documentation changes Updated information on the GdPerson to include information about persons related to the kingdom of Norway in addition to citizens
2020-12-04 gd-Person.StructureDefinition-profile.xml Added must support to the active element, updated active documentation PBI 5091
2020-12-04 gd-RelatedPerson.StructureDefinition-profile.xml Added must support to the active element, updated active documentation PBI 5091

Changelog for 2.3.1

Documents the changes implemented from version 2.3.0 to 2.3.1

Release date: 2020-09-18

This is a service release to fix SearchParameters to work on Vonk server

Files change description

File Change description Dev-ops id
gd-Address-type.SearchParameter Updated expression with '.value' to work on Vonk server Task 4343
gd-Address-contenttype.SearchParameter Updated expression with '.value' to work on Vonk server Task 4343
gd-Address.StructureDefinition-profile.xml Described the mapping from FREG flyttedato, bostedsadressedato, startdatoForKontrakt and sluttdatoForKontrakt into the Address.Period element Bug 4545
gd-Address-cadastral.StructureDefinition-profile Added must support to the Period.element for the relevant profiles Bug 4545
gd-Address-international.StructureDefinition-profile.xml Added must support to the Period.element for the relevant profiles Bug 4545
gd-Address-street.StructureDefinition-profile.xml Added must support to the Period.element for the relevant profiles Bug 4545
gd-Address-unknown.StructureDefinition-profile.xml Added must support to the Period.element for the relevant profiles Bug 4545
gd-Provenance.StructureDefinition-profile.xml Cleanup in the XML
gd-birth-in-norway.StructureDefinition-extension.xml Cleanup in the XML
Several files Removed some snapshot with errors generated by Forge
gd-Person-Server-Requirements.xml and gd-Person-Server-Requirements-v300.xml Corrected the birthdate search parameter birthDate -> birthdate
gd-Person-Fred-pajord.xml Updatedet the example with birthDate

Changelog for 2.3.0

Documents the changes implemented from version 2.2.0 to 2.3.0

Release date: 2020-06-09

This is a service release to fix ValueSet and CodeSystem resource version numbering in filenames, id's an URL's, and removal of CodeSystem definitions not used in the specification.

Files change description

File Change description Dev-ops id
gd-person-identifierstatus.ValueSet.xml Rename file, remove version in id, filename and url PBI 2981
gd-person-identifierstatus.CodeSystem.xml Rename file, remove version in id, filename and url, changed code "opphørt" to "opphoert" like the actual data from FREG PBI 2981
StructureDefinition\gd-person-identifier-status.StructureDefinition-extension.xml changed valueset to http://ehelse.no/fhir/ValueSet/gd-person-identifierstatus PBI 2981
gd-person-status.ValueSet.xml Rename file, remove version in id, filename and url PBI 2981
gd-person-status.CodeSystem.xml Rename file, remove version in id, filename and url PBI 2981
StructureDefinition\gd-person-status.StructureDefinition-extension.xml changed valueset to http://ehelse.no/fhir/ValueSet/gd-person-status PBI 2981
New file gd-person-probatetype.ValueSet.xml New ValueSet to include codes from probatetype codesystem PBI 2981
Rename gd-person-probateform-v05.CodeSystem.xml -> gd-person-probatetype.CodeSystem.xml Changed the name into something meaningfull, removed version info in filenames and id's PBI 2981
gd-person-gender.ValueSet.xml Updated the documentation for the ValueSet PBI 2981
Removed file: gd-person-addresstypeclassification-v05.codesystem.xml This is a duplicate, the system defined is not in use http://ehelse.no/fhir/CodeSystem/gd-person-addresstypeclassification-v05.codesystem PBI 2981
Rename gd-address-preferredaddresstype-v210.ValueSet -> gd-address-preferredaddresstype.ValueSet removed version info in filenames and id's PBI 2981
Removed gd-person-addresstype-v05.CodeSystem.xml Not used by any extensions, StructureDefinition or ValueSet, gd-preferredaddrestype is used PBI 2981
Rename gd-address-type-v201.CodeSystem.xml -> gd-address-type.CodeSystem.xml removed version info in filenames and id's PBI 2981
gd-address-type.CodeSystem.xml Changed code KontaktadresseUtlandet -> KontaktadresseIUtlandet PBI 2981
Rename gd-address-type-v201.ValueSet.xml -> gd-address-type.ValueSet.xml removed version info in filenames and id's PBI 2981
Rename gd-person-guardianscope-v05.CodeSystem.xml -> gd-person-guardianscope.CodeSystem.xml removed version info in filenames and id's PBI 2981
Rename gd-person-guardianscope-v05.ValueSet.xml -> gd-person-guardianscope.ValueSet.xml removed version info in filenames and id's PBI 2981
Rename gd-person-guardiantype-v05.CodeSystem.xml -> gd-person-guardiantype.CodeSystem.xml removed version info in filenames and id's PBI 2981
Rename gd-person-guardiantype-v05.ValueSet.xml -> gd-person-guardiantype.ValueSet.xml removed version info in filenames and id's PBI 2981
gd-person-RelatedPerson.StructureDefinition-profile.xml Replaced http://ehelse.no/fhir/ValueSet/gd-person-guardiantype-05 with http://ehelse.no/fhir/ValueSet/gd-person-guardiantype PBI 2981
Examples replaced the use of guardiantype codesystem url to http://ehelse.no/fhir/Codesystem/gd-person-guardiantype PBI 2981
New file gd-person-retaincitizenship.ValueSet.xml Definition of Bibehold ValueSet PBI 2981
New file gd-person-retaincitizenship.CodeSystem.xml Definition of Bibehold CodeSystem PBI 2981
Rename gd-person-residencepermittype-v05.valueset.xml -> gd-person-residencepermittype.valueset.xml removed version info in filenames and id's PBI 2981
Rename gd-person-residencepermittype-v05.codesystem.xml -> gd-person-residencepermittype.codesystem.xml removed version info in filenames and id's PBI 2981
gd-residence-permit.StructureDefinition-extension.xml removed version info in valueset reference to residencepermittype PBI 2981
gd-address-physicaladdresstype-v201.CodeSystem.xml Changed militær -> militaer and påSvalbard -> paaSvalbard PBI 2981
gd-address-physicaladdresstype-v201.CodeSystem.xml -> gd-address-physicaladdresstype.CodeSystem.xml removed version info in filenames and id's PBI 2981
gd-address-physicaladdresstype-v201.xml -> gd-address-physicaladdresstype.ValueSet.xml removed version info in filenames and id's PBI 2981
C:\GitRepo\Grunndata-R4\StructureDefinition\gd-address-metadata.StructureDefinition-extension.xml removed version info in valueset reference for physicaladdresstype PBI 2981
Removed file gd-person-familyrelation-v05.CodeSystem.xml The CodeSystem in no-basis should be used BUG 3141
Removed file gd-address-postaltype-v01.CodeSystem.xml The codesystem have never been used PBI 2981
Removed file gd-person-addresstypecategory-v05.CodeSystem.xml The Codesystem have never been used PBI 2981
Removed file gd-person-addresstypesensitivity-v05.CodeSystem.xml Codesystem not in use (http://ehelse.no/fhir/CodeSystem/gd-address-confidentiality-v201 is used PBI 2981
Rename gd-person-documentcontrollstatus-v05.CodeSystem.xml -> gd-person-documentcontrolstatus.CodeSystem.xml New url without version and removed "ll", ValueSet not defined yet PBI 2981
Removed gd-person-identificationdocumenttype-v05.CodeSystem.xml identifikasjonsdokumenttype is not defined as a codesystem by Skatteetaten in their XML-schema PBI 2981
Rename file gd-person-identityresasonstatus-v05.CodeSystem.xml -> gd-person-identityresasonstatus.CodeSystem.xml New id and url without version number, ValueSet not defined yet PBI 2981
Removed file gd-person-identityresasonunique-v05.CodeSystem.xml CodeSystem not defined by FREG PBI 2981
Removed file gd-person-maritalstatusauthorities-v05.CodeSystem.xml CodeSystem not defined by FREG for Sivilstand.myndighet PBI 2981
Rename file gd-person-registerchangesstatus-v05.CodeSystem.xml -> gd-provenance-freg-entitychangetype.CodeSystem.xml Removed version info in id's and urls PBI 2981
New file gd-provenance-freg-entitychangetype.ValueSet.xml include all codes from gd-provenance-freg-entitychangetype codesystem PBI 2981
New file gd-person-sametingelectorrelation.ValueSet.xml Definition of forholdTilSametingetsValgmanntallValueSet PBI 2981
New file gd-person-sametingelectorrelation.CodeSystem.xml Definition of forholdTilSametingetsValgmanntallCodeSystem PBI 2981
Rename gd-provenance-freg-hendelsestype-v210.ValueSet.xml -> gd-provenance-freg-eventtype.ValueSet.xml Removed version info in id's and urls PBI 2981
Rename gd-provenance-freg-hendelsestype-v210.CodeSystem.xml -> gd-provenance-freg-eventtype.CodeSystem.xml Removed version info in id's and urls PBI 2981
New code in gd-provenance-freg-eventtype.CodeSystem.xml endringIVergemaal added from XSD from Skatteetaten PBI 2981
Description in gd-address-preferredaddresstype.ValueSet.xml Clarify the valueset is for choice of preferred address type PBI 2981
Rename file gd-address-contenttype-v210.CodeSystem.xml -> gd-address-contenttype.CodeSystem.xml Removed version info in id's and urls PBI 2981
Rename file gd-address-contenttype-v210.ValueSet.xml -> gd-address-contenttype.ValueSet.xml Removed version info in id's and urls PBI 2981
gd-address-metadata.StructureDefinition-extension.xml Changed the url used to reference gd-address-contenttype.Valueset, removed id in url PBI 2981
Rename gd-address-confidentiality-v201.ValueSet.xml -> gd-address-confidentiality.ValueSet.xml Removed version info in id's and urls PBI 2981
Rename gd-address-confidentiality-v201.CodeSystem.xml -> gd-address-confidentiality.CodeSystem.xml Removed version info in id's and urls PBI 2981
New file gd-person-addressprotection.ValueSet.xml Added Valueset for addressprotection gd-person-addressprotection.ValueSet.xml PBI 2981
gd-Person.StructureDefinition-profile.xml Changed valueset for meta.security slice to use gd-person-addressproctition.ValueSet PBI 2981
gd-address-metadata.StructureDefinition-extension.xml Changed the use of correct url for gd-address-confidentiality.ValueSet PBI 2981
New file gd-person-documentcontrolstatus.ValueSet.xml include all codes from gd-person-documentcontrolstatus codesystem PBI 2981
New file gd-person-identityresasonstatus.ValueSet.xml include all codes from gd-person-identityresasonstatus codesystem PBI 2981
gd-provenance-freg-entitychangetype.CodeSystem.xml Removed ".codesystem" from url value PBI 2981
gd-person-identityresasonstatus.CodeSystem.xml Removed ".codesystem" from url value PBI 2981
gd-address-contenttype.CodeSystem.xml and gd-address-metadta.StructureDefinition-extension.xml Fixed the CodeSystem value for InternasjonalAdresseIFrittFormat -> InternasjonalAdresseIIFrittFormat PBI 2981, BUG 2610
gd-address-preferredaddresstype.ValueSet.xml Fixed the KontaktadresseUtlandet -> KontaktadresseIUtlandet PBI 2981
gd-person-citizenship.ValueSet.xml Fixed the reference to http://ehelse.no/fhir/CodeSystem/gd-person-citizenshipextension PBI 2981
gd-Identifier-foreign.StructureDefinition-profile.xml Updated description of the profile NA
gd-Identifier-freg.StructureDefinition-profile.xml Updated description of the profile NA
gd-Person.StructureDefinition-profile.xml Updated description of the profile NA
gd-preferred-address.StructureDefinition-extension.xml Updated description of the extension NA
gd-Provenance.StructureDefinition-profile.xml Updated description of the profile NA

Documentation changes after 2.3.0 release

Date File Change description
2020-06-17 Implementation Guide text Updated the Provenance REST interactions description
2020-06-29 Implementation Guide text Updated the Service Interface page, as well as the Readers guide and Person REST interactions to clarify search functionality available
2020-08-13 Implementation Guide text Updated the "use cases" chapter with text to describe the use cases
2020-08-13 Implementation Guide text Changed the ordring of text on the intro page of the guide
2020-08-13 Implementation Guide image Updated the color scheme of Figure 1: Distribution platform for Core Data
2020-08-13 CapabilityStatement/gd-Server-Requirements Minor change in the wording in the documentation "The operation "MUST" be added"
2020-08-13 Implementation Guide text Updated Service Interface/History of a Resource with new wording
2020-09-03 Implementation Guide text Introduction and Provenance REST interaction with new wording
2020-09-09 Several files Fix some discripancies in mapping information regarding mapping to FREG. This version clarifies all mapping of Addresses and explains the mappings using the element to make a clear connection to the FREG model.
2020-09-09 gd-Address.StructureDefinition-profile.xml Fixed a bug where urban district was marked must-support, this is not the case for international adresses
2020-09-09 gd-fregmetadata.StructureDefinition-extension.xml Added duplicated mapping information contains both alias and mapping tags
2020-09-09 gd-address-metadata.StructureDefinition-extension.xml Added duplicated mapping information contains both alias and mapping tags
2020-09-09 gd-Address-box.StructureDefinition-profile.xml Added duplicated mapping information contains both alias and mapping tags
2020-09-09 gd-separately-occupied-unit.StructureDefinition-extension.xml Added duplicated mapping information contains both alias and mapping tags
2020-09-09 gd-Address-cadastral.StructureDefinition-profile.xml Added duplicated mapping information contains both alias and mapping tags
2020-09-09 gd-cadastral-address.StructureDefinition-extension.xml Added duplicated mapping information contains both alias and mapping tags
2020-09-09 gd-Address-freeform.StructureDefinition-profile.xml Added top level mapping and included the use of mapping elements to describe freg mappings
2020-09-09 gd-preferred-address.StructureDefinition-extension.xml Added duplicated aliases in mapping element
2020-09-09 gd-Address-international.StructureDefinition-profile.xml Added top level mapping and included the use of mapping elements to describe freg mappings
2020-09-09 gd-Address-street.StructureDefinition-profile.xml Added top level mapping and included the use of mapping elements to describe freg mappings
2020-09-09 gd-Address-unknown.StructureDefinition-profile.xml Added top level mapping for all addresstypes (Bostedsadresse, DeltBosted and Oppholdsadresse). Included the use of mapping elements to describe freg mappings. Added mapping to municipality and addressIsUnknown elements
2020-09-11 Implementation Guide text Updated description of History of a resource in the service interface description, to clearify what elements contains history information from FREG, specificly RelatedPerson
2020-09-16 gd-Provenance.StructureDefinition-profile Documentation changes gd-Provenance.StructureDefinition-profile.xml

Documents the changes implemented from version 2.1.0 to 2.2.0

Release date: 2020-04-02

This is a service release to includes changes to the documentation based on feedback on the 2.1.0 version. No breaking changes in the capabilities are documented in this version, but several updated to extend the capabilites described in the CapabilityStatement.

 • Added search parameter support for several search parameters in the CapabilityStatement
 • Added SearchParameter definitions for AddressContentType and AddressType
 • Updated CapabilityStatement to include several new search parameters
 • Major update to the documentation of RelatedPerson to clarify how this Resource is used to code FREG data
 • Updates to the "Readers Guide" to clarify the use of POST transaction and the meaning of must-support flags in this ImplementationGuide
 • Some minor documentation changes in the gd-Person StructureDefinition updates to clearify the documentation concerning birtDate and foreignIdentifier
 • gd-birth-in-norway bugfix, added freg-metadata to extension
 • gd-person-citizenship Change the name of the codesytem/valueset, updated to documentation
 • gd-migration.StructureDefinition-extension, update to documentation and ValueSet
 • gd-Identifier-foreign update to codesystems and documentation
 • gd-Identifier update documentation
 • Updated CapabilityStatement for both L0 and L1
 • Search parameter definition for given and family names of a Person
 • Updated documentation for RelatedPerson.patient references

Files change description

File Change description
StructureDefinition/gd-birth-in-norway.StructureDefinition-extension.xml Added freg-metadata to the extension to hold metadata from freg about this content
CapabilityStatement/gd-Server-Requirements.xml Several updates and bugfixes to describe L0 delivery
CapabilityStatement/gd-Server-Requirements-v300.xml New file to describe L1 delivery
SearchParameter/gd-AddressType.SearchParameter.xml New File
SearchParameter/gd-AddressType.SearchParameter.xml New File
StructureDefinition/gd-deceased.StructureDefinition-extension.xml Added gd-RelatedPerson context
StructureDefinition/gd-person-status.StructureDefinition-extension.xml Added gd-RelatedPerson context
StructureDefinition/gd-Person.StructureDefinition-profile.xml Gd-Person update of the documentation based on feedback from consumers: Updated Foreign identifier documentation. Updated information about the birtDate and birthYear that will coexist in information from FREG.
gd-RelatedPerson.StructureDefinition-profile.xml Documentation changes
gd-guardianship.StructureDefinition-extension.xml Documentation changes
StructureDefinition/gd-parental.StructureDefinition-extension.xml Documentation changes
StructureDefinition/gd-person-citizenship.structuredefinition-extension.xml Documentatio changes to clearify the use of the gd-person-citizenship.structuredefinition-extension structure; only period.start is set, code and system is used to represent the actual citizenship
CodeSystem/gd-person-citizenshipextension.CodeSystem.xml File name change, removed version number in url and filenames
ValueSet/gd-person-citizenship.ValueSet.xml File name change, removed version number in url and filenames
ValueSet/gd-person-gender.ValueSet.xml New file defining valueset for gender to reflect male/female values used by FREG for administrative gender
StructureDefinition/gd-Person.StructureDefinition-profile.xml Changed reference to gender valueset ValueSet/gd-person-gender.ValueSet.xml
CodeSystem/gd-person-migration-pattern.CodeSystem.xml Updated filename and url of the CodeSystem
ValueSet/gd-person-migration-pattern.ValueSet.xml Updated filename and url of the ValueSet, updated reference to CodeSystem
StructureDefinition/gd-migration.StructureDefinition-extension.xml Updated reference to migration-pattern ValueSet
StructureDefinition/gd-Identifier-foreign.StructureDefinition-profile Description added for all elements not used in this profile, Updated must-support information, Removed the 1..1 cardinality for identifier.system, the identifier system value should not be set, Added description of the use of identifier.type for the foreign identifiers, Added description for period and assigner "This element is not used by gd-Identifier-foreign", updated codesystem and valueset to new naming sceme
CodeSystem/gd-person-identificationnumbertype.CodeSystem.xml Updated filename and url of the CodeSystem
ValueSet/gd-person-identificationnumbertype.ValueSet.xml Updated filename and url of the ValueSet, updated reference to CodeSystem
StructureDefinition/gd-Identifier-foreign.StructureDefinition-profile.xml Added must support information for elements, Added descripton for all elements not used in the profile "This element is not used by gd-Identifier"
examples/gd-RelatedPerson-example.xml Bugfix of the Coded value for scope
StructureDefinition/gd-RelatedPerson.StructureDefinition-profile.xml Added must support for RelatedPerson.patient.reference and updated documentation concerning references

Documentation changes after 2.2.0 release

Date File Change description
2020-04-15 Implementation Guide text Updated the description of change and event types. Including new ValueSet rendering for gd-Provenance
2020-04-15 New file The activity types used by Persontjenesten: ValueSet/gd-provenance-activity-types.valueset.xml
2020-04-29 2.2.1 version GdProvenance: gd-Provenance.StructureDefinition-profile.xml ValueSet binding to the GdProvenance valueset
2020-04-29 2.2.1 version GdProvenance examples ValueSet binding to the GdProvenance valueset
2020-04-29 gd-family-relation.StructureDefinition-extension Changed the name of element roleOfPersonInstance -> roleOfRelatedPersonInstance
2020-04-29 gd-RelatedPerson.StructureDefinition-profile Changed the name of element roleOfPersonInstance -> roleOfRelatedPersonInstance
2020-04-30 new file gd-RelatedPerson-example-family New example
2020-04-30 Package update v2.2.2 created Service Release to remove duplicate valuesets and codesystems generated by SIMPLIFIER
2020-05-04 Updated dependency Updated dependency of hl7.fhir.no.basis to the latest patch 2.0.13
2020-05-04 Documentation Some updates to the Implementation guide: Person information intro
2020-05-04 Package update v2.2.3 created Service release to remove another CodeSystem duplicate from SIMPLIFIER. no-basis-dependency updated 2.0.13
2020-05-06 Documentation Updates to the implementation guide, adding intro to profile pages to help readability
2020-05-06 Documentation Update to RelatedPerson (roleOfRelatedPersonInstance)
2020-05-06 Package update v2.2.4 created Fixed a technical issue with SIMPLIFIER sync to Github. The updates to gd-Provenance profile, gd-family-relation extension and gd-provenance-activity-type valueset was missing from SIMPLIFIER. Made an explicit sync of these files into SIMPLIFIER and created a new package to contain the updates

Changelog for 2.1.0

Changes implemented from version 2.0.6 to 2.1.0

Release date: 2019-12-19

The update includes changes for:

 • Using all address-types in gd-Person
 • Representing unknown bostedsadresse and kontaktadresse from FREG
 • Include original event codes from FREG in gd-Provenance
 • Added extension to represent information regarding preferred address
 • Updated examples, images and documentation to represent changes in the definition

Files change description

File Change description
CodeSystem/gd-address-contenttype-v210 Updated codesystem to include types for "UkjentBosted" and "AdressenErUkjent"
CodeSystem/gd-address-physicaladdresstype-v201 Updated version information
CodeSystem/gd-provenance-freg-hendelsestype-v210.CodeSystem.xml New codesystem to include all event types from FREG
StructureDefinition/gd-Address-box.StructureDefinition-profile.xml Updated with must support information
StructureDefinition/gd-Address-cadastral.StructureDefinition-profile.xml Removed Snapshot
StructureDefinition/gd-Address-freeform.StructureDefinition-profile.xml Documentation changes, include preferred-address extension
StructureDefinition/gd-Address-international.StructureDefinition-profile.xml Included must-support information
StructureDefinition/gd-Address-street.StructureDefinition-profile.xml Included must support information
StructureDefinition/gd-Address-unknown.StructureDefinition-profile.xml New profile for unknown addresses
StructureDefinition/gd-Address.StructureDefinition-profile.xml fixedUri -> fixedString
StructureDefinition/gd-Person.StructureDefinition-profile.xml Added all possible addresstypes: cadastral, international, street, box, freeform and unknown
StructureDefinition/gd-Provenance.StructureDefinition-profile.xml Added reason code from FREG to the profile
StructureDefinition/gd-address-metadata.StructureDefinition-extension.xml Added cadastralIdentifier and addressIsUnknown elements, documentation changes
StructureDefinition/gd-preferred-address.StructureDefinition-extension.xml New extension for preferred address information
ValueSet/gd-address-contenttype-v210.ValueSet.xml updated the ValueSet to use the updated CodeSystem
ValueSet/gd-address-preferredaddresstype-v210.ValueSet.xml New ValueSet to define possible adresstypes for preferred address
ValueSet/gd-provenance-freg-hendelsestype-v210.ValueSet.xml ValueSet for the new FREG hendelsestype CodeSystem
examples New and updated examples to reflect the changes in the definition
images/Hendelse Filter.png New image to document Filter use-case
images/gd-Address.png Updated documentation of the gd-Address definitions
images/gd-Person.png Updated documentation of the gd-Person definitions
images/gd-Provenance.png Updated documentation of the gd-Provenance defintions
ImplementationGuide/Address-documentation.md Added better documentation about address types and address content types

Documentation changes after 2.1.0 release

Date File Change description
2020-01-06 CapabilityStatement/gd-Person-Server-Requirements.xml Updated identifier searches to use POST transaction
2020-01-06 Implementation guide text Readers guide: Updated description of read and search by RESTful FHIR API using POST transaction
2020-02-28 Implementation guide text Readers guide: Updated description of must support in the Readers Guide. Added description of must-support="false" and not-set
2020-03-26 ImplementationGuide text Cleared up some confusing use of logical vs literal references on the RelatedPerson page